Vyhledat zájezd

Varování

Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 10 destinací najednou.

Varování

Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 5 typů zájezdů najednou.

Varování

Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 5 akčních nabídek najednou.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soubory cookie

iSTEP CE s.r.o., IČO: 24315729, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku městským soudem v Praze ke sp.zn. C 196001 (dále jen „iSTEP“), je v rozsahu své zákonné licence povinna k zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění zákonných a smluvních povinností souvisejících mimo jiné s realizací zájezdu.

iSTEP jakožto správce a zpracovatel klade vysoký důraz na ochranu osobních údajů, ať už z pohledu jejich důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. Za tímto účelem má iSTEP zpracovaný bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů, který obsahuje všechny organizační, personální, technické i legislativní požadavky, nezbytné pro ochranu osobních údajů. Nedílnou součástí projektu je i jasné definování bezpečné manipulace s osobními údaji v tištěné i elektronické podobě. iSTEP zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonných i smluvních povinností a zároveň k zajištění co nejlepších a nejkvalitnějších služeb svým zákazníkům. Rozsah, účel jakož i zpřístupňování nebo poskytování osobních údajů je uveden v tomto dokumentu.

iSTEP zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tento dokument obsahuje přehled základních informací o zpracování Vašich osobních údajů. Je zde uvedeno vysvětlení základních pojmů, kategorie osobních údajů, které iSTEP zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, na základě jakého právního základu osobní údaje zpracovává a komu jsou předávány a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 • 1. Co se rozumí osobními údaji

  Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Mezi osobní údaje lze zařadit zejména jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, ale také IP adresu, email, telefonní kontakt atd.

  Zvláštní kategorií osobních údajů jsou pak údaje citlivé, což jsou údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje jedinečně identifikující fyzickou osobu a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 • 2. Subjekt osobních údajů

  Subjektem osobních údajů je každá fyzická osoba, k níž se předmětné osobní údaje vztahují.

  Chce-li uživatel webových stránek iSTEP mladší 16-ti let prostřednictvím webových stránek udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je zapotřebí, aby byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává k tomuto uživateli rodičovskou zodpovědnost.

 • 3. Kategorie osobních údajů, které o Vás iSTEP zpracovává

  iSTEP zpracovává jen ty údaje, které jsou nezbytné pro účely dále uvedené v tomto dokumentu.

  Zejména se tak jedná o následující kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje (např. titul, jméno, příjmení, datum narození);
  • kontaktní údaje (např. trvalá adresa, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní kontakt);
  • elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče, název domény);
  • údaje o zdravotním stavu;
  • dále iSTEP zpracovává i další údaje, které jsou jí předány nebo které shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb, je-li to nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou poskytovány (např. údaje o cestovních dokladech).

  V této souvislosti Vás iSTEP informuje, že není Vaší zákonnou povinností poskytnout osobní údaje, avšak z logiky věci není bez poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním možné uzavřít smlouvu o zájezdu ani plnit případně povinnosti z ní vyplývající. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu však není podmínkou uzavření smlouvy o zájezdu.

 • 4. Právní základ zpracování osobních údajů

  iSTEP je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě následující právních základů:

  • Smlouva o obchodním zastoupení nebo jiné smlouvy;
  • Oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a oprávněných zájmů iSTEP a jejích zákazníků, vnitřní evidence, kontrola a přímý marketing;
  • Plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • Souhlas subjektu údajů.

 • 5. Účely zpracování

  Osobní údaje iSTEP zpracovává na základě výše uvedených právních důvodů zejména:

  • Za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o obchodním zastoupení a z jiných smluv, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:
   • Uzavírání smluv o zájezdu;
   • Správa Vašich objednávek;
   • Vyřizování poptávek
   • Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu
  • Za účelem plnění právních povinností, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:
   • Získaní auditního prověření a vyhotovení daňového přiznání;
   • Evidence dokladů v účetnictví společnosti a následná realizace plateb a dalších obchodních transakcí.
   • Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu
  • Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů iSTEP, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:
   • Uplatnění právních nároků.
   • Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu
  • Za účelem marketingu, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:
   • Nabídka produktů a služeb poskytovaných iSTEP a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů;
   • Marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku iSTEP Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
   • Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: Titul, Jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa

 • 6. Zásady používání souborů cookie a sociálních pluginů

  Stránky www.travelportal.cz ukládají soubory „Cookies“ (malé soubory ukládané do Vašeho počítače), které běžně slouží k anonymnímu rozlišování jednotlivých uživatelů.

  Cookies pomáhají iSTEP při poskytování základní funkcionality těchto stránek, umožňují analýzu způsobu užívání stránek, analyzovat výkon prodejních kanálů, personalisovat obsah reklamních sdělení na webu a mimo něj.

  Získaná data vygenerovaná souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou zpracována anonymně bez uvedení osobně identifikovatelných údajů - nebudou odeslána žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek.

  Některé soubory cookie umožňují shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být sbírány reklamním systémem, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

  iSTEP může používat "pixelové tagy", což jsou malé grafické soubory, které nám umožňují sledovat používání našich internetových stránek. Pixelový tag může sbírat informace, jako je IP (Internet Protocol) adresa počítače, která stáhla stránku, na níž se tag objevuje; URL (Uniform Resource Locator) stránky, na níž se pixelový tag objevuje; čas, kdy byla stránka obsahující pixelový tag načtena; typ prohlížeče, který přenesl pixelový tag; a identifikační číslo jakéhokoli souboru cookie umístěného v minulosti do počítače daným serverem. Při korespondenci s Vámi prostřednictvím e-mailu kompatibilního s HTML můžeme používat technologii pro detekci formátu, která umožňuje pixelovým tagům informovat nás o tom, zda jste obdrželi a otevřeli náš e-mail.

  Na stránkách www.travelportal.cz mohou být využívány následující reklamní systémy a nástroje: Adform, Google AdWords, DoubleClick, Facebook, Google Analytics, Seznam.cz Sklik, Apsis, Zendesk, DemDex, Adssets. Také zde platí, že jde o omezená data bez osobně identifikovatelných údajů.

  Využití sociálních pluginů
  Na stránkách www.travelportal.cz jsou využívány sociální pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter a Google+. Pokud jste v době aktivování pluginu přihlášeni u poskytovatele služeb sociální sítě, je tento poskytovatel na základě výše uvedených dat schopen zjistit Vaše chování na webových stránkách.

  Berte na vědomí, že tato data mohou být zpracována poskytovatelem také v zemích mimo Evropskou Unii. Naše společnost nemá žádný vliv na rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatele. Berte prosím na vědomí, že poskytovatel služby sociálního média může použít výše uvedené údaje v souladu s podmínkami, se kterými jste souhlasili při zakládání svého profilu na dané sociální síti.

  Informace o účelu a rozsahu získávání dat a o jejich dalším zpracování a použití ze strany poskytovatelů služeb sociálních médií, stejně jako o Vašich právech vztahující se k této problematice a možnosti nastavení ochrany Vaší soukromé sféry, získáte v pokynech o ochraně dat toho kterého poskytovatele (viz odkazy výše).

  Zamezení sběru dat a ochrana soukromí
  Používání souborů cookies lze odmítnout, čímž zabráníte sběru dat o Vašem chování na webu www.travelportal.cz. Učinit tak můžete volbou v nastavení Vašeho internetového prohlížeče ("Blokovat cookies"). Informace o způsobu nastavení souborů cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících webových odkazech: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera

  Upozornění: pokud zablokujete cookies v nastavení Vašeho prohlížeče, nebudete moci využít některé funkce našich webových stránek.

  Záleží nám na soukromí uživatelů, proto v prostředí webových stránek www.travelportal.cz je používáno předávání dat v šifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (Secure Socket Layer) a je ověřována jejich autenticita, aby se zamezilo zneužití údajů třetími osobami. Zabezpečení šifrováním pomocí SSL rozpoznáte tak, že ve stavové liště Vašeho prohlížeče je zobrazena ikonka uzamčeného zámku a řádka s adresou začíná „https://“

 • 7. Předávání osobních údajů

  Osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, kteří zajišťují realizaci sjednaných služeb na základě smlouvy o zájezdu. Jedná se tak zejména o cestovní kanceláře a poskytovatele zájezdu, pojišťovnu a další.

  Dále mohou být osobní údaje poskytovány v případě zakoupení dalších služeb prostřednictvím iSTEP poskytovatelům těchto služeb coby správcům těchto osobních údajů, zejména ERV Evropská pojišťovna a.s. a provozovatelům parkovišť. Dále mohou být osobní údaje předávány společnostem tvořícím s iSTEP holding.

  Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovatelům za účelem plnění právních povinností a ochrany zájmů iSTEP, jakož i ochrany zájmů Vašich, daňovým poradcům, auditorským společnostem a advokátům, jakož i subjektům zajišťujícím technickou podporu.

  Na základě oprávněného zájmu iSTEP mohou být Vaše osobní údaje sdíleny v rámci holdingu pro vnitřní administrativní účely.

  iSTEP rovněž upozorňuje, že osobní údaje mohou být dále poskytnuty orgánu veřejné moci, a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 • 8. Předávání osobních údajů mimo EU

  Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům mimo EU, respektive mimo Evropský hospodářský prostor, zajišťujícím iSTEP technickou podporu. Rovněž tyto subjekty však mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 • 9. Doba zpracování osobních údajů

  iSTEP zpracovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje získané na základě smlouvy o obchodní zastoupení či jiné obdobné smlouvy tak budou zpracovávány po dobu 10 let a osobní údaje získané na základě souhlasu za účelem marketingu budou zpracovávány po dobu 5 let.

 • 10. Práva subjektu údajů

  Subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených osobních údajů.

  Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má subjekt údajů také:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům;
  • právo na opravu nesprávných osobních údajů;
  • právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů;
  • právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro tento účel;
  • právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně;
  • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které iSTEP dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů);
  • právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

  V případě, že si u iSTEP uplatňuje subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjektu údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má iSTEP oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si iSTEP právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

 • 11. Kontaktní údaje iSTEP

  V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s osobními údaji a/nebo za účelem uplatnění práv subjektů údajů kontaktujte iSTEP jakožto správce:

  • písemně na adrese: iSTEP CE, Danube House, Karolinská 1, 186 00 Praha 8
  • písemně prostřednictvím emailové adresy: info@travelportal.cz
  • telefonicky na tel. č.: + 420 234 121 121

 • 12. Závěrečná ustanovení

  Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají skutečnostem a právním předpisům platným a účinným v době zveřejnění tohoto dokumentu. iSTEP si vyhrazuje právo na aktualizaci tohoto dokumentu. Aktualizovaná verze tohoto dokumentu bude vždy zveřejněna na našich internetových stránkách.

  Obsah tohoto dokumentu se nevztahuje na jiné webové stránky, obchodní partnery iSTEP ani na jiné subjekty, bez ohledu na to, zdali jsou jejich webové stránky jakkoli propojeny s webovou stránkou iSTEP. iSTEP nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito subjekty. V souvislosti s tímto Vám doporučujeme, abyste si zjistili, kdo je správcem webových stránek, na které vstupujete.

  Poskytnutím osobních údajů berete na vědomí skutečnosti uvedené v tomto dokumentu, zejména pak skutečnosti, že je iSTEP oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje shora uvedeným způsobem, a za podmínek a v rozsahu shora uvedeném.

Proč s námi na dovolenou?

 • Aktuální seznam zájezdů
 • U nás víte, s kým jedete
 • Rychlé vyřízení
 • Porovnávač zájezdů

Neváhejte a vyberte si i Vy svou krásnou dovolenou!

Řecko od 8 505 Kč
Egypt od 6 791 Kč
Bulharsko od 6 655 Kč
Tunisko od 10 439 Kč

všechny nabídky

Buďte informovaní o novinkách první!

Přihlaste se k odběru nových zájezdů e-mailem.

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám a my se Vám ozveme.

Nedávno prohlížené

Zobrazit nedávno prohlížené (0) Vymazat