Vyhledat zájezd

Varování

Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 10 destinací najednou.

Varování

Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 5 typů zájezdů najednou.

Varování

Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 5 akčních nabídek najednou.

Všeobecné obchodní podmínky TravelPortal.cz


  společnosti iSTEP CE s.r.o., IČ: 243 157 29, se sídlem  Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00


1. Úvodní ustanovení  

Vítejte na stránkách www.TravelPortal.cz (dále jen „Stránky“).

Společnost iSTEP CE s.r.o., IČ: 243 15 729, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 (dále jen „iSTEP CE“) je provozovatelem unikátního systému informací o službách cestovního ruchu včetně zprostředkování jejich nákupu prostřednictvím Stránek. Tyto podmínky představují soubor pravidel pro využívání Stránek (dále jen „Podmínky“) ze strany uživatelů (dále jen „Uživatel“), ve kterém pojem Uživatel označuje osoby navštěvující a využívající Stránky, přičemž se nejedná pouze o osoby, které si jejich prostřednictvím rezervují a/nebo objednávají určité služby (dále jen „Služby“).

Užíváním Stránek, a to zejména (nikoliv však výlučně) vytvářením rezervací a/nebo objednávek, zadáváním osobních údajů Uživatele a/nebo jiných osob, vkládáním komentářů apod., Uživatel akceptuje, že mezi Uživatelem a společností iSTEP CE je uzavřena dohoda o užívání Stránek (dále jen „Dohoda“), jejíž nedílnou součástí je bezvýhradný souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a současně závazek Uživatele se těmito Podmínkami řídit a dodržovat je. V případě nesouhlasu s jakoukoli částí těchto Podmínek není Uživatel oprávněn Stránky užívat. iSTEP CE si vyhrazuje právo kdykoli Podmínky jednostranně změnit. Vzhledem k uvedenému je nezbytné, aby se Uživatel seznámil vždy s aktuálním zněním Podmínek při každém užívání Stránek. Každé jednotlivé užívání Stránek zakládá souhlas Uživatele s aktuálním zněním Podmínek.

iSTEP CE výslovně Uživatele upozorňuje a Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva, jejímž předmětem je konečná Služba (např. zájezd, doprava, ubytování, strava, pojištění, výlety, animace apod.) není uzavírána mezi Uživatelem a společností iSTEP CE, ale mezi Uživatelem a dodavateli těchto Služeb. Společnost iSTEP CE nenese vůči Uživateli žádnou odpovědnost v souvislosti s těmito Službami s tím, že veškeré reklamace, stížnosti a dotazy ohledně Služeb nabízených na Stránkách je nutné uplatnit u konkrétního dodavatele Služeb. Ve většině případů se na Služby vztahují další podmínky stanovené jednotlivými dodavateli, kterými se bude vztah Uživatele s dodavatelem současně řídit. Uživatel, jakož i každý příjemce Služby je povinen se s těmito podmínkami dodavatelů seznámit před dokončením objednávky Služby. Jakékoli porušení podmínek dodavatelů Služeb může vést ke zrušení rezervace (objednávky) prostřednictvím Stránek, znemožnění přístupu k objednané Službě, k nevrácení již uhrazených finančních prostředků, ke vznesení nároku na kompenzaci vůči Uživateli apod.

2. Podmínky užívání Stránek

Akceptací těchto Podmínek Uživatel čestně prohlašuje a potvrzuje, že:

(a) je starší 18 let;

(b) je plně svéprávný;

(c) bude užívat tyto Stránky v souladu s Podmínkami a Dohodou;

(d) bude využívat tyto Stránky pouze k účelům, pro které jsou určeny;

(e) případné rezervace a/nebo objednávky Služeb bude vytvářet v souladu s podmínkami dodavatele pouze pro osobu Uživatele či pro osobu, za níž je Uživatel oprávněn jednat a takovou osobu se Uživatel zavazuje před akceptací Podmínek ze strany Uživatele seznámit s těmito Podmínkami a podmínkami dodavatele Služby;

(f) všechny informace poskytnuté Uživatelem pro účely těchto Stránek jsou pravdivé, úplné, přesné a aktuální.

iSTEP CE si vyhrazuje si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu znemožnit přístup k těmto Stránkám a k zprostředkovávaným Službám, a to zejména z důvodu porušení těchto Podmínek, Dohody, podmínek dodavatelů apod.

Uživatel akceptací těchto Podmínek bere výslovně na vědomí a souhlasí, že jakákoli část Stránek může být změněna, doplněna, odstraněna, obnovena, může být pozastavena její platnost, a to kdykoli i bez předchozího výslovného upozornění, přičemž Uživateli nevzniká právo na náhradu jakékoli újmy způsobené v důsledku těchto kroků. Stejně tak mohou být změněny tyto Podmínky, jak je uvedeno níže.

Nepovolené aktivity

Veškerý obsah těchto Stránek a informace na nich dostupné (včetně ceny a dostupnosti jednotlivých Služeb) spolu s prostředky sloužícími k zajištění tohoto obsahu, jsou pro účely těchto Stránek vlastnictvím společnosti iSTEP CE. Společnost iSTEP CE uděluje Uživateli, který akceptoval Podmínky, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k užití obsahu Stránek platnou ve všech zemích světa (dále jen „Licence“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Stránek v souladu s Podmínkami.

Není-li stanoveno Podmínkami jinak, není Uživatel oprávněn předmět Licence pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny předmětu Licence, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny obsahu Stránek (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Stránek, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných společností iSTEP CE.

Při užívání těchto Stránek není Uživatelům dále povoleno:

(a) vytvářet jakékoli falešné, podvodné, neúplné či obdobné rezervace a/nebo objednávky;

(b) užívat Stránky k jakýmkoli komerčním účelům bez souhlasu iSTEP CE;

(c) umisťovat na Stránky nepravdivé či mylné informace. Zveřejňovat prostřednictvím Stránek jakýkoli nezákonný, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, provokující, pobuřující, pornografický, neuctivý či jiný materiál, který by mohl způsobit či vést k trestné činnosti, či k jiné činnosti zakládající právní odpovědnost, nebo který by mohl jinak porušovat právo, nebo být jinak v rozporu s těmito Podmínkami;

(d) neoprávněně získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Stránek;

(e) použít či zpřístupnit Stránky způsobem, který by dle našeho náležitého uvážení mohl nepříznivým způsobem ovlivnit funkci či provoz Stránek či jakéhokoli počítačového či síťového systému používaného společností iSTEP CE a jejími členy;

(f) nahrát či umístit na tyto Stránky, či použít jakékoli zařízení, software nebo mechanismus obsahující viry, Trojské koně, časované bomby a jakékoli jiné počítačové programy, zařízení a mechanismy způsobilé poškodit, zničit, narušit či útočit na běžné nastavení a fungování Stránek a souvisejících zařízení. Není dále povoleno jednání, v jehož důsledku by došlo k nahrání nadměrného množství dat na elektronická uložiště prostřednictvím Stránek, či jednání, které by zasahovalo do práv třetích osob;

(g) nepovoleně vstupovat do jakékoli části těchto Stránek (zejména, nikoli však výhradně, do částí, v nichž dochází k rezervaci cestovních služeb) z jakéhokoli důvodu bez předchozího souhlasu iSTEP CE;

(h) kopírovat či napodobovat jakoukoli část těchto Stránek bez předchozího souhlasu iSTEP CE.

3. Rezervace a uzavření smlouvy

Dodavatelé Služeb uvádějí prostřednictvím Stránek informace o jimi poskytovaných Službách a jejich cenách. Uvedené informace jsou pouze informativního charakteru, a tedy se ve vztahu k obsahu Stránek bez dalšího nejedná o nabídku k uzavření smlouvy s dodavateli (ofertu). Společnost iSTEP CE uzavření smlouvy mezi Uživateli a dodavateli Služeb uvedených na Stránkách zprostředkovává.

iSTEP CE není smluvní stranou jakékoli smlouvy uzavřené prostřednictvím Stránek mezi Uživateli a dodavateli Služeb.

Tato část Podmínek upravuje postup, práva a povinnosti Uživatele při uzavírání smlouvy s dodavateli Služeb prostřednictvím Stránek:

a) Uživatel si z informací dostupných na Stránkách vybere Služby, které má v úmyslu objednat;

b) kliknutím na tlačítko NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT u vybraných Služeb se Uživateli zobrazí elektronický objednávkový formulář;

c) v tomto objednávkovém formuláři vyplní Uživatel nejméně všechny povinné údaje (jsou označeny červeně);

d) dále Uživatel vyplní ostatní dostupné údaje, které budou co nejpřesněji odpovídat poptávanému souboru Služeb, a vyplní povinné údaje o cestujících a další systémem požadované údaje vztahující se k Uživatelem objednávaným Službám;

e) odpovídají-li veškeré údaje v objednávkovém formuláři požadavkům Uživatele a Uživatel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami a smluvními podmínkami dodavatele Služeb (na Stránkách zpravidla označeny jako „Smluvní podmínky partnera“) případně jinými souvisejícími dokumenty, pokračuje kliknutím na tlačítko ODESLAT ve spodní části objednávkového formuláře. Tímto kliknutím potvrzuje Uživatel, že údaje jím zaznamenané v objednávkovém formuláři jsou pravdivé a úplné;

f) kliknutím na tlačítko ODESLAT (viz. předchozí bod) dojde k odeslání objednávkového formuláře příslušnému dodavateli k ověření dostupnosti objednávaných Služeb. Objednávkový formulář slouží v případě dostupnosti současně jako rezervace objednávaných Služeb;

g) převzetí nezávazné objednávky systémem Stránek bude potvrzeno formou e-mailové zprávy;

h) v případě dostupnosti rezervovaných Služeb bude Uživatel o této skutečnosti informován formou e-mailové zprávy, jejíž součástí bude aktivní link (odkaz) pro dokončení návrhu uzavírané smlouvy. V této e-mailové zprávě bude zároveň uvedeno číslo rezervace, doba platnosti rezervace a výše částky, kterou je nutné za účelem účinnosti uzavírané smlouvy uhradit v době platnosti rezervace (dále jen „Záloha/cena Služeb“). Jakákoli částka se považuje za uhrazenou připsáním na předepsaný účet;

i) v případě zájmu Uživatele o uzavření sjednávané smlouvy Uživatel klikne na aktivní odkaz „dokončit návrh smlouvy o zájezdu“, jehož prostřednictvím se dostane na stránku s formulářem, který je nutné doplnit o chybějící údaje. Na základě vyplněného formuláře dojde k vygenerování textu uzavírané smlouvy. Před provedením úhrady Zálohy/ceny Služeb ve stanovené výši na uvedený účet je Uživatel povinen se seznámit s návrhem uzavírané smlouvy a všemi souvisejícími dokumenty, a to zejména s těmito Podmínkami, podmínkami dodavatelů Služeb, případně pojistnými podmínkami, s nimiž vyjadřuje úhradou Zálohy/ceny Služeb svůj souhlas, který vyjadřuje jeho jedinou, svobodnou a vážnou vůli prostou omylu. Po odsouhlasení návrhu uzavírané smlouvy včetně obsahu všech souvisejících dokumentů pokračuje Účastník kliknutím na tlačítko „POTVRDIT A POKRAČOVAT PLATBOU“.

j) po kliknutí na tlačítko „POTVRDIT A POKRAČOVAT PLATBOU“ je Účastníkovi nabídnuto několik způsobů platby. Volbou způsobu platby je Účastník přesměrován na platební rozhraní, jehož prostřednictvím provede platbu Zálohy/ceny Služeb dle údajů uvedených v e-mailové zprávě obdržené dle písm. h). 

k) Úhradou Zálohy/ceny Služeb dle údajů uvedených e-mailové zprávě obdržené dle písm. h) Uživatel výslovně akceptuje návrh uzavírané smlouvy a je jím nadále vázán. Úhradou Zálohy/ceny Služeb ve výši a lhůtě splatnosti uvedené v e-mailové zprávě zaslané ze strany iSTEP CE dle písm. h) smlouva mezi Uživatelem a dodavatelem nabývá účinnosti. Nezaplacení Zálohy/ceny Služeb ve stanovené výši a ve lhůtě splatnosti může být považováno za odmítnutí návrhu smlouvy bez nároku na poskytnutí jakýchkoliv Služeb;

k) o uhrazení Zálohy/ceny Služeb ve výši a lhůtě splatnosti uvedené v e-mailech zaslaných společností iSTEP CE k předmětné objednávce obdrží Uživatel e-mail s potvrzením objednávky (v případě smlouvy o zájezdu se jedná o potvrzení ve smyslu ustanovení § 2525 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), v němž budou zaslány Uživateli také nezbytné dokumenty (v případě smlouvy o zájezdu mimo jiné potvrzení o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře); 

l) Uživatel je povinen po uhrazení zálohy doplatit cenu Služeb (nebyla-li požadována úhrada celé ceny již v době platnosti rezervace) ve stanoveném termínu splatnosti. Nedojde-li po zaplacení zálohy k doplacení ceny Služeb v termínu splatnosti, v důsledku čehož bude ukončena smlouva uzavřená mezi Uživatelem a dodavatelem prostřednictvím Stránek, bude to považováno za podstatné porušení povinností Uživatele a Uživatel bude povinen uhradit iSTEP CE smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč s tím, že iSTEP CE je oprávněn jednostranně započíst na tento nárok Uživatele na vrácení uhrazené zálohy na Služby;

m) další podmínky týkající se smlouvy zejména, nikoli však výhradně zrušení smlouvy s dodavatelem (storno), se řídí výhradně smluvními podmínkami konkrétního dodavatele. Společnost iSTEP CE v takových případech nenese žádnou odpovědnost.

n) jakékoli změny smlouvy uzavřené prostřednictvím Stránek s dodavateli Služeb smí být činěny pouze prostřednictvím přímé dohody s konkrétním dodavatelem, v žádném případě nelze takové změny provádět prostřednictvím Stránek či společností iSTEP CE.

V případě, že nebudou Služby vybrané Uživatelem dostupné, mohou být Uživateli e-mailovou zprávou zaslány ke zvážení alternativní Služby odpovídající některým Uživatelem zadaným kritériím. Budou-li tyto alternativní Služby pro Uživatele vyhovující, lze dále postupovat při uzavření smlouvy, jak je uvedeno shora.

iSTEP CE Uživatele upozorňuje, že si dodavatel Služeb může vyhradit právo požadovat uzavření prostřednictvím Stránek zprostředkovávané smlouvy v písemné, případně listinné formě. Pro tyto účely je smlouva o zájezdu uzavírána na pobočkách iSTEP CE uvedených na adrese https://www.travelportal.cz/kontakty. Uživatel je v tomto případě povinen postupovat při uzavírání smlouvy v listinné podobě dle podmínek konkrétního dodavatele.

4. Příspěvky

Velice si vážíme veškerých komentářů Uživatelů. Je však nutné upozornit na skutečnost, že umístěním jakéhokoli obsahu na tyto Stránky, včetně hodnocení hotelů, komentářů, dotazů, připomínek, podnětů a dalších (dále společně jen „Příspěvky“), Uživatel uděluje společnosti iSTEP CE nevýhradní, bezúplatnou, plně převoditelnou časově neomezenou licenci, a to k:

(a) užívání, překladu, změně, přizpůsobení, distribuci, publikaci, tvorbě odvozených děl a dalšímu nakládání s Příspěvky kdekoli na světě a v jakýchkoli médiích;

(b) užívání jména, pod kterým budou tyto Příspěvky na Stránky poskytnuty. Uživatel souhlasí s tím, aby společnost iSTEP CE činila právní kroky vůči komukoli, kdo naruší toto licenční právo k Příspěvkům. Umístěním Příspěvků na Stránky Uživatel prohlašuje, že takové Příspěvky nejsou důvěrné a nejsou majetkem třetích osob.

Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za umístěné Příspěvky. Není povoleno umisťovat na tyto Stránky:

(a) jakýkoli nezákonný, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, provokující, pobuřující, pornografický, neuctivý či jiný materiál, který by mohl způsobit či vést k trestné činnosti, či k jiné činnosti zakládající právní odpovědnost, nebo který by mohl jinak porušovat právo, nebo být jinak v rozporu s těmito Podmínkami;

(b) jakýkoli komerční materiál (jako například, nikoli však výlučně, reklama či marketing);

(c) jakýkoli materiál, který by narušoval, či jinak zasahoval do autorských, průmyslových či jiných práv duševního vlastnictví.

Uživatel nese plnou zodpovědnost za jakékoli škody způsobené umístěním Příspěvků obsahujících takový materiál na tyto Stránky.

Společnost iSTEP CE není v žádném případě povinna zveřejnit na Stránkách jakékoli Příspěvky. Jejich zveřejnění závisí výhradně na jejím vlastním uvážení. V případě, že Uživatel nesouhlasí s těmito podmínkami, není oprávněn umístit na Stránkách žádné Příspěvky.

 

5. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních a citlivých údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“).

Uživatel těchto stránek jako subjekt údajů ve smyslu GDPR a ZOOÚ bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté iSTEP CE jako správci údajů na základě jednotlivých souhlasů se zpracováním budou iSTEP CE zpracovány výhradně za účelem uvedeným v jednotlivých udělených souhlasech, zejména však za účelem marketingovým. Marketingem se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, a dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby. Osobní údaje získané na základě jednotlivých souhlasů budou zpracovávány po dobu pěti let.

Ochrana osobních údajů se řídí GDPR a ZOOÚ, kde jsou také upravena i práva subjektu údajů. Uživatel jako subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má také (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro tento účel, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávaly nezákonně. Stejně tak má Uživatel jako subjekt údajů v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které správci dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenositelnost údajů).

iSTEP CE informuje uživatele o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu zákazníka s iSTEP CE jako správcem:

  • písemně na adrese sídla správce uvedené výše
  • písemně prostřednictvím emailové adresy: info@travelportal.cz
  • telefonicky na tel. č.: 234 121 121

V případě, že si u iSTEP CE uplatňuje subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjektu údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má iSTEP CE oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si iSTEP CE právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Uživatel jako subjekt údajů má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

Uživatel dále bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté na základě smlouvy o zájezdu a v souvislosti s uzavřením smlouvy o zájezdu jsou poskytovány cestovní kanceláři pořádající zakoupený zájezd jako správci osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté na základě smlouvy o zájezdu za účelem realizace smlouvy o zájezdu tak budou dále zpracovávány správcem v rozsahu a způsobem dle GDPR a ZOOU. Bližší informace zpracovávání osobních údajů správcem a kontaktní údaje správce jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách správce a/nebo na jeho webových stránkách.

Uživatel jako subjekt údajů vyplněním a odesláním objednávky se zpracováním osobních údajů výslovně souhlasí, a současně prohlašuje, že je zplnomocněn souhlas udělit i jménem všech osob uvedených na smlouvě o zájezdu, které současně bude Uživatel o předání jejich osobních údajů a o obsahu poučení od iSTEP CE informovat. Uživatel rovněž vyplněním a odesláním objednávky potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté na těchto stránkách jsou správné. V případě jakýchkoli změn, je Uživatel povinen tyto iSTEP CE oznámit.

Povinnost Uživatele poskytnout iSTEP CE potažmo cestovní kanceláři osobní údaje nevyplývá z žádného právního předpisu. Jedná se však o požadavek vyplývající z účelu smlouvy o zájezdu, neboť bez poskytnutí osobních údajů smlouva o zájezdu nemůže být uzavřena ani plněna.

iSTEP CE prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.

           6. Záruka, odpovědnost

Akceptací těchto Podmínek bere Uživatel na vědomí a souhlasí, že společnost iSTEP CE neposkytuje jakoukoli záruku týkající se těchto Stránek, jejich obsahu, informací o Službách a vše je nabízeno „jak je“. Společnost iSTEP CE v žádném případě negarantuje přesnost, správnost ani úplnost jakýchkoli informací dostupných na Stránkách (týkajících se zejména, nikoli však výlučně, rezervací, objednávek, cen, podmínek dodavatelů, vzhledu či vlastností např. ubytování, dopravy apod.). Informace o nabízených Službách jsou iSTEP CE poskytovány jednotlivými dodavateli a jejich pravdivost či aktuálnost není ze strany iSTEP CE ověřována. Údaje o destinacích jsou aktuální vždy pouze k okamžiku jejich zveřejnění na Stránkách. Uživatel tak bere na vědomí, že informace o destinacích a nabízených Službách uváděné na Stránkách mají pouze informativní charakter a nejedná se tak v konkrétním případě o nabídku k uzavření smlouvy s dodavateli. S ohledem na předchozí tak Uživatel bere na vědomí, že informace o destinacích a Službách zveřejněné na Stránkách současně nemohou být jediným zdrojem pro rozhodnutí Uživatele ohledně realizace nákupu zájezdu. iSTEP CE tudíž nenese žádnou odpovědnost za jakékoli vady či jiné potíže vzniklé v souvislosti s informacemi zveřejněnými na Stránkách. Skutečnost, že společnost iSTEP CE zveřejňuje jakékoli informace o Službách na těchto Stránkách, není v žádném případě jakýmkoli doporučením či zárukou za takovou Službu. Uživatel bere na vědomí, že společnost iSTEP CE neposkytuje ohledně nabízených Služeb žádné záruky, a že je proto užívání Stránek spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Stránek.

Společnost iSTEP CE nezaručuje, že tyto Stránky neobsahují žádné chyby, závady, viry či jiné škodlivé prvky, ani že jakákoli komunikace směřující na nebo z těchto Stránek nebude narušena či napadena, a že bude bezpečná. V žádném případě není společnost iSTEP CE odpovědná za škody způsobené v souvislosti s přístupem Uživatele na Stránky a jejich užíváním, či v důsledku nemožnosti přístupu na Stránky a jejich užití.

Dodavatelé jednotlivých Služeb nabízených prostřednictvím těchto Stránek s Uživatelem uzavírají smlouvy zcela samostatně, bez jakékoli návaznosti na společnost iSTEP CE, která tak není zodpovědná za jakékoli jejich pochybení, opomenutí, porušení povinnosti či jiné jednání zakládající právní odpovědnost. Taková odpovědnost vzniká tudíž výhradně těmto dodavatelům a společnost iSTEP CE není povinna poskytnout jakoukoli náhradu škody či jiné plnění v případě zpoždění, zrušení, časové či jiné změny a dalších událostí vzniklých z jakýchkoli příčin.

Tyto Stránky nezabrání vytvoření „nemožných rezervací“ (např. dvě letenky ve stejné datum a čas pro jednu osobu). Za vytvoření takových rezervací není společnost iSTEP CE odpovědná a není povinna poskytnout v takovém případě jakoukoli náhradu.

Hodnocení obsažené na těchto Stránkách slouží pouze jako pomocné hledisko, za jehož správnost společnost iSTEP CE nijak neručí a nenese žádnou odpovědnost v případě, že takové hodnocení není odpovídající. Společnost iSTEP CE v žádném případě nezaručuje dostupnost jakýchkoli Služeb zveřejněných na Stránkách.

Odškodnění

Uživatel se tímto zavazuje bránit společnost iSTEP CE a kteréhokoli jejího člena či zaměstnance proti vzniku jakýchkoli nákladů a škod a k jejich případnému odškodnění, vzniknou-li takové náklady či škody v důsledku:

(a) porušení těchto Podmínek Uživatelem;
(b) porušení právních předpisů či práva třetích osob Uživatelem;
(c) užívání těchto Stránek Uživatelem.

Odkazy na jiné internetové stránky

Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové adresy provozované třetími stranami odlišnými od společnosti iSTEP CE. Tyto internetové adresy nejsou provozovány ani prověřovány společností iSTEP CE, která neručí za jejich obsah a bezpečnost a nenese za ně žádnou odpovědnost. Je povinností Uživatele použít dostatečných prostředků k prověření, zda navštěvované internetové adresy a stahovaný software jsou bezpečné a neobsahují viry či jiné nebezpečné prvky. Zveřejnění jakýchkoli odkazů na Stránkách není ze strany iSTEP CE doporučením ke vstupu na takové stránky či k jejich užití.

7. Společná ustanovení

Dohoda (obsahující tyto Podmínky) mezi Uživatelem a společností iSTEP CE a veškeré užívání Stránek a souvisejících záležitostí se řídí právním řádem České republiky. K projednání a rozhodnutí o veškerých sporech vzniklých v souvislosti s přístupem na tyto Stránky a jejich užíváním jsou příslušné soudy České republiky.

Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

Těmito Podmínkami se řídí veškeré záležitosti související s užíváním Stránek a jsou nadřazeny jakýmkoli předchozím a následujícím jednáním a návrhům v jakékoli podobě mezi Uživatelem a společností iSTEP CE týkajícím se Stránek.

V případě rozporu těchto Podmínek a smluvních podmínek konkrétního dodavatele Služeb mají přednost tyto Podmínky. Pokud prostřednictvím Stránek budou vedle Služeb nabízeny i další produkty, použijí se tyto Podmínky přiměřeně.

Nadpisy

Jednotlivé nadpisy slouží pouze k větší přehlednosti těchto Podmínek a nemají žádný vliv na jejich význam či účel.

Změna těchto Podmínek

Společnost iSTEP CE je oprávněna změnit kdykoli tyto Podmínky stejně jako obsah Stránek, a to z jakéhokoli důvodu bez nutnosti předchozího upozornění a nenese odpovědnost za jakékoli následky takových změn. Takovéto změny jsou platné pro všechny uživatele těchto Stránek. Vzhledem k uvedenému je nezbytné, aby se Uživatel seznámil vždy s aktuálním zněním Podmínek při každém užívání Stránek.

Kontaktní informace

iSTEP CE s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00
Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196001, IČ: 243 15 729, DIČ: CZ24315729

 

 

 

Proč s námi na dovolenou?

  • Aktuální seznam zájezdů
  • U nás víte, s kým jedete
  • Rychlé vyřízení
  • Porovnávač zájezdů

Neváhejte a vyberte si i Vy svou krásnou dovolenou!

Řecko od 7 629 Kč
Egypt od 6 800 Kč
Bulharsko od 6 555 Kč
Tunisko od 10 259 Kč

všechny nabídky

Buďte informovaní o novinkách první!

Přihlaste se k odběru nových zájezdů e-mailem.

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám a my se Vám ozveme.

Nedávno prohlížené

Zobrazit nedávno prohlížené (0) Vymazat